Zane & Zeke 19

Zane & Zeke 19

2017 holiday

Alex Casey

Alex Casey

Ali Kartner

Ali Kartner

Anne Valerio Goff

Anne Valerio Goff

Ashley

Ashley

Baker family 18

Baker family 18

Benson's Pet Photos w/ Santa 18

Benson's Pet Photos w/ Santa 18

Benson's Santa photos 19

Benson's Santa photos 19

Blue

Blue

Bonnie Holiday 18

Bonnie Holiday 18

Bonnie Kelleher

Bonnie Kelleher

Boomer & Alvin

Boomer & Alvin

Brady19

Brady19

Brittany

Brittany

Brody

Brody

Bronson & Zeke 19

Bronson & Zeke  19

Brutus holiday 18

Brutus holiday 18

Carlton Hill

Carlton Hill

Carmen holiday 18

Carmen holiday 18

Chris's crew

Chris's crew

Chrystal Cornick

Chrystal Cornick

Clare Ryan

Clare Ryan

Clark 19

Clark 19

Clark Holiday 18

Clark Holiday 18

Cola

Cola

Cooper

Cooper

Crystal

Crystal

Crystal with Mom's Dogs

Crystal with Mom's Dogs

Danielle Dollar

Danielle Dollar

Danielle Dollar

Danielle Dollar

Darcy

Darcy 19

Darcy 19

Denise Sylvester

Denise Sylvester

Elway

Elway

Emily Bennett

Eric Armstrong

Eric Armstrong

Fenton Family

Fernald

Fernald

Gina Male

Gina Male

Gizmo & Jack

Gizmo & Jack

Holly Smith

Holly Smith

Jagar & Bella

Jagar & Bella

Jake,Zoey,Angel xmas 2018

Jake,Zoey,Angel xmas 2018

Jax and Nala 19

Jax and Nala 19

Jessica Sawyer

Jessica Sawyer

Julie & Leo 18

Julie & Leo 18

K2 & Raven

K2 & Raven

Kathleen Dougherty

Kathleen Dougherty

Lefty & Hank

Lefty & Hank

Leo Xmas 19

Leo Xmas 19

Mabel & Copper 19

Mabel & Copper 19

Maria Peek xmas 18

Maria Peek xmas 18

Menands Shelter 18

Mohawk Hudson River Humane Society Holiday 18

Mohawk Hudson River Humane Society Holiday 18

Roxi and Friends

Roxi and Friends

Ruby's family 19

Ruby's family 19

Seeley

Seeley

Susan Crannell - Dad's Dogs

Susan Crannell - Dad's Dogs

Tammy Tedisco

Tammy Tedisco

Tina Marie

Tina Marie

Tucker

Tucker

Velma

Velma

Vicki Wilkins

Vicki Wilkins

Walter & Riley

Walter & Riley

Zane & Zeke

Zeke and Bronson 18

Zeke and Bronson 18

Zeppelin

Zeppelin

Leslie Fernand

Gatsby

Gatsby

Elway xmas 2019

Elway xmas 2019

Gizmo & Jack 19

Gizmo & Jack 19

Carmen Xmas 19

Carmen Xmas 19

Carol Keefe xmas 19

Carol Keefe xmas 19

Lori Fallon Xmas 19

Lori Fallon Xmas 19

Ginny Dunigen

Ginny Dunigen

Duke 19

Duke 19

Griffey & Harlie

Griffey & Harlie

Tammy and Albert

Tammy and Albert

Jake and Zoey Valentines

Jake and Zoey Valentines

Duke

Duke

Buddy & Maggie

Buddy & Maggie

Bella & Jager

Bella & Jager

Bonnie's kids

Bonnie's kids

Pugs

Pugs

Chip & Jami's gang

Chip & Jami's gang

Fall sessions

2016

Julie/Leo

Suzanne

Suzanne

Ziggy & Barley

Ziggy & Barley

Brittany Melino

Brittany Melino

Susan/Carmen

Susan/Carmen

Bruce Wayne & Penny

Bruce Wayne & Penny

Maria Peek

Maria Peek

Marie Abraham

Marie Abraham

Timothy Roberts

Timothy Roberts